Sledujte nás na sociálních sítích

Informace o škole

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a vyhlášky 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění.

(poslední úprava 1. 9. 2023)

1. Název

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatelem školy je město Uherské Hradiště. Příspěvková organizace vznikla dne 01. 01. 2001 rozhodnutím městského zastupitelstva v Uherském Hradišti  č.j.134/XI/Z/2000 ze dne 29. 08. 2000.

Hlavní účel

Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, školní jídelny a výdejny, školní družiny a školního klubu.

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Základní škola poskytuje základní vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Školní jídelna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Školní jídelna - výdejna poskytuje školní stravování; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 119 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Školní klub poskytuje zájmové vzdělávání; jeho činnost se řídí zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zejména pak ustanovením § 118 a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

Předmět činnosti je vymezen také zákonem 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, a prováděcími předpisy.

Právnická forma: příspěvková organizace

Právnická osoba: zřízena na dobu neurčitou

Ředitel školy: Mgr. Jan Remeš (statutární orgán právnické osoby)

Zřizovatel školy: Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště, www.mesto-uh.cz

3. Organizační struktura školy

4. Kontaktní spojení

Fakturační adresa školy

Základní škola a Mateřská škola,

Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace

Větrná 1063, Uherské Hradiště, 686 05

Kancelář školy

Bc. Marcela Martinková

Větrná 1063

686 05 Uherské Hradiště

Úřední hodiny

Úřední hodiny v kanceláři školy – pracovní dny (s výjimkou letních prázdnin)

pondělí – čtvrtek 08:00 – 11:00hod a 14:00 – 15:30hod

pátek 08:00 – 11:00

telefon 572 434 411

Adresa webové stránky

www.zsvetrna.cz

Adresa e-podatelny

e-mail: zsvychod@zsvetrna.cz

Datová schránka

ID datové schránky: 2swmim9

Další elektronické adresy

Kontakty

5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s., číslo účtu 1545311399/0800

6. IČ

704 36 169

7. DIČ

CZ70436169 (nejsme plátci DPH)

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

 

Zřizovací listina a doklad o jmenování ředitelky do funkce je k nahlédnutí u ředitelky školy. Školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy a také jsou umístěny ve vestibulu u vstupních dveří do školy – na vrátnici.

9. Rozpočet

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled do roku 2024 je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele. www.mesto-uh.cz

10. Žádosti o informace

Pracovník určený pro přijetí žádostí o poskytování informací:

Bc. Marcela Martinková, hospodářka školy

tel: 572 434 411

e-mail: zsvychod@zsvetrna.cz

Směrnice pro poskytování informací

11. Příjem žádostí a dalších podání

Pracovník určený k přijímání a vyřizování stížností, podnětů a petic:

Ředitel školy – Mgr. Jan Remeš

Zástupkyně ředitele – Mgr. Ladislava Jurčová

Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době.

Směrnice pro vyřizování stížností

Oznámení protiprávního jednání

Oznámení dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, je možno učinit prostřednictvím zřizovatele, to je města Uherské Hradiště.
K oznámení protiprávního jednání, o němž se fyzická osoba dozvěděla v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností vůči Základní škole a Mateřské škole, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvkové organizaci, může dojít prostřednictvím dvou odlišných kanálů, a to v rámci vnitřního oznamovacího systému města Uherské Hradiště nebo externě přes Ministerstvo spravedlnosti.

12. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

Vybrané právní předpisy

Školní řád ZŠ– včetně dodatků - účinnost od 01. 09. 2018

Školní řád MŠ – účinnost od 01. 09. 2018

Vnitřní řád školního klubu - účinnost od 01. 09. 2018

Vnitřní řád školní družiny - účinnost od 01. 09. 2021

Vnitřní řád školní jídelny - účinnost od 01. 09. 2020

Vnitřní řád jídelny - výdejny – účinnost 1. 9. 2020

 

13. Úhrada za poskytování informací

Administrativní úkon

jednotka

úhrada

Kopie dokumentu do velikosti A4-jednostranně

stránka

2,- Kč

Kopie dokumentu do velikosti A4-oboustranně

list

4,- Kč

Vytištění dokumentu na tiskárně-jednostranně čb

stránka

2,- Kč

Vytištění dokumentu na tiskárně oboustranně čb

list

4,- Kč

Vytištění dokumentu na tiskárně-jednostranně barevně

stránka

5,- Kč

Vytištění dokumentu na tiskárně oboustranně barevně

list

10,-Kč

Kopírování dat na vlastní USB flash disk žadatele

činnost

30,- Kč

Zaslání dokumentů a informace elektronickou poštou

dokument

10,- Kč

Předání dat a údajů na CD

CD

50,- Kč

Odeslání informace – poštovní poplatky

zásilka

dle sazebníku ČP

Zhotovení opisu, stejnopisu vysvědčení

stránka

200,- Kč

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Výroční zprávy od roku 2010

15. GDPR – obecná informace o zpracování osobních údajů

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace (dále "příspěvková organizace") je příspěvkovou organizací města Uherské Hradiště, které je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání dětí a žáků.

Příspěvková organizace zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Příspěvková organizace je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1)     zápis k povinné školní docházce,

2)     zajištění základního vzdělávání,

3)     přijetí žádostí k předškolnímu vzdělávání

4)     zajištění předškolního vzdělávání

5)     zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu,

6)     zajištění školního stravování

Kontaktní adresa správce:

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná, příspěvková organizace, adresa Větrná 1063, 686 05  Uherské Hradiště, IČ: 70436169, telefon: +420 572 434 411, e-mail zsvychod@zsvetrna.cz, ID datové schránky: 2swmim9

Příspěvková organizace na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Větrná 1063, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 70436169, telefon: +420 572 434 411, e-mail poverenec@zsvetrna.cz, ID datové schránky: 2swmim9

Jmenovaný pověřenec: Ing. Martina Blahová (od 11. 06. 2018)

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na příspěvkovou organizaci vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi příspěvkovou organizaci a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci dané akce (např. výstava, koncerty, soutěže či další kulturní akce) pořádané příspěvkovou organizací mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Příspěvková organizace nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

16. Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací na webové stránce www.zsvetrna.cz je v souladu s vyhláškou o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), v platném znění.

 

 

 

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, Větrná 1063, 68605 Uherské Hradiště, IČ:70436169 .

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace, Větrná 1063, 68605 Uherské Hradiště, IČ:70436169.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.